preskoči na sadržaj

Osnovna škola Luka

 > Natječaji  > Arhiva
Natječaji - arhiva

Školski odbor Osnovne škole Luka, Trg svetog Roka 3, 10 296 Luka,  na 50. sjednici održanoj dana 28. listopada 2020. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole s usvojenim tekstom:

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) , u daljnjem tekstu: Zakon i Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Luka  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

            a) sveučilišni diplomski studij ili

            b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

            c) specijalistički diplomski stručni studij;

            d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz     članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.

2.)  uvjete propisane člankom 106. Zakona,

3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1. ili ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 07/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i dokaz o radnom iskustvu na odgojno - obrazovnim poslovima u školskim ustanovama)
 • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove)
 • program rada za mandatno razdoblje

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa, odnosno svjedodžbom, potvrdom ili drugom javnom ispravom o pohađanju obrazovanja i edukacije stranih jezika te stečenom stupnju prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove, odnosno osobnom izjavom kandidata u životopisu.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem, certifikatom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno osobnom izjavom kandidata u životopisu.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata odnosno osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj: 121/17.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13, 98/19.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija kandidatima se vraća po isteku natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Luka, Trg svetog Roka 3, 10 296 Luka, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“ .

Natječaj je objavljen 30.10.2020. u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

 

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 238/18-121-20-1

U Luki, 30. listopada 2020. godine

                                                                             Predsjednica Školskog odbora OŠ Luka:

                                                                                              __________________________                                                                                                     Bernarda Pačalat

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

TRG SVETOG ROKA 3

10 296 LUKA

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 238/18-121-20-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice informatike - jedan djelatnik/ca na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. dokaz o državljanstvu (preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja (preslika)
 5. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%

C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prijavom na natječaj, kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te  procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Luka. Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Luka u rubrici pod nazivom „Natječaji“. O terminu provođenja selekcije kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice škole. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove selekcijskom postupku na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. 

Natječaj je objavljen dana 31.8.2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Luka u rubrici „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Osnovne škole Luka te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 31. 8. 2020. godine i traje do  8. 9. 2020. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ/ICA INFORMATIKE“. Natječaj je otvoren od 31.8.2020. do 8.9.2020.

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/20-01/04

URBROJ: 238-18-121-20-1

Luka, 7. veljače 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice njemačkog jezika - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. dokaz o državljanstvu (preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja (preslika)
 5. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%

C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prijavom na natječaj, kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te  procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Luka. O terminu provođenja selekcije kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice škole. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove selekcijskom postupku na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA“.  Natječaj je otvoren od 7.2.2020. do 15.2.2020.

 

Ravnateljica:

Renata Meglić, u.z.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 238-18-121-20-1

Luka, 7. veljače 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice prirode i biologije - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (19 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. dokaz o državljanstvu (preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja (preslika)
 5. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%

C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prijavom na natječaj, kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te  procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Luka. O terminu provođenja selekcije kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice škole. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove selekcijskom postupku na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ PRIRODE/BIOLOGIJE“.  Natječaj je otvoren od 7.2.2020. do 15.2.2020.

 

Ravnateljica:

Renata Meglić, u.z.

 
 
 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članaki 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 25. listopada 2019. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 940, 095 505 3978.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                           

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/19-01/21

URBROJ: 238-18-121-19-3

Luka, 21. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Tajnik/tajnica škole - jedan djelatnik/ca na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%

C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te  procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Luka. O terminu provođenja selekcije kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove selekcijskom postupku na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/19-01/20

URBROJ: 238-18-121-19-3

Luka, 17. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1.  Spremač/spremačica - jedan djelatnik/ca na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/SPREMAČICA“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/19-01/19

URBROJ: 238-18-121-19-3

Luka, 17. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice informatike - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/19-01/18

URBROJ: 238-18-121-19-3

Luka, 17. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te članka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Luka, Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice njemačkog jezika - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (17 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo

%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                         

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članaki 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 15. listopada 2019. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 940, 095 505 3978.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

 

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članaki 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 3. listopada 2019. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 940, 095 505 3978.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                         

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članaki 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua o kojoj će kandidati biti pravovremeno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 24. rujna 2019. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 940, 095 505 3978.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članaki 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua (u razdoblju 26.8.2019. – 04.09.2019.). Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 11. rujna 2019. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 940, 095 505 3978.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                          

 

 

 

OBAVIJEST - NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI

PRETHODNA PROVJERA SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA

Prethodna provjera sposobnosti putem intervjua za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se u utorak, 3.9.2019. godine, u 12,00 sati, u prostorijama Osnovne škole Luka, Trg sv. Roka 3, Luka.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja te koji mogu  pristupiti prethodnoj provjeri sposobnosti putem intervjua:

1. Ivana Durlen

2. Ljubica Županić

3. Snježana Borovička

4. Marija Plečko

5. Višnja Kovač

6. Petra Urošević Ivanuš

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:    1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                  1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sati tjedno

 

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019/2020

Prijevoz: u cijelosti 

 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članaki 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua (u razdoblju 26.8.2019. – 04.09.2019.). Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 8. kolovoza 2019. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 940, 095 505 3978.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                           

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/19-01/08

URBROJ: 238-18-121-19-3

Luka, 25. travnja 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice njemačkog jezika - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (17 sati tjednog radnog vremena)

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                

                                                                                                                          ravnateljica Škole

                                                                                                                          mr. Jasminka Ferek

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                                                                         

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019

Prijevoz: u cijelosti  

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. O mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidati će biti pravovaljano obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 21. veljače 2019. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 928, 01 3394 940.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                          

 

Ravnateljica Škole

mr. Jasminka Ferek

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno                                                                                        

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019

Prijevoz: u cijelosti  

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. O mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidati će biti pravovaljano obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 18. siječnja 2019. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 928, 01 3394 940.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.         

                 

                                                                                        Ravnateljica Škole

                                                                                         mr. Jasminka Ferek

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/18-01/19

URBROJ: 238/18-121-18-1

Luka, 7. prosinca 2018.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. - 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 86. Statuta Osnovne škole Luka, Školski odbor Osnovne škole Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona,

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st.1.)

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ovog članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojima se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavak 2. ovog članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05). (st. 3.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja,

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog ispita,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 8 dana)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. Zakona (odluke o imenovanju).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 i 152/14) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „NATJEČAJ – ZA RAVNATELJA/ICU – NE OTVARAJ“.

 

Osnovna škola Luka

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno                                                                                      

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019

Prijevoz: u cijelosti  

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. O mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidati će biti pravovaljano obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 16. studenog 2018. godine.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 928, 01 3394 940.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.           

                                                                                                                                                                                                            ravnateljica Škole

                                                                                                                                                                                                            mr. Jasminka Ferek                          

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/18-01/16

URBROJ: 238/18-121-18-1

Luka, 8. studenog 2018.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. - 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 86. Statuta Osnovne škole Luka, Školski odbor Osnovne škole Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona,

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st.1.)

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ovog članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojima se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavak 2. ovog članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05). (st. 3.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja,

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog ispita,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 8 dana)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. Zakona (odluke o imenovanju).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 i 152/14) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%

C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „NATJEČAJ – ZA RAVNATELJA/ICU – NE OTVARAJ“.

                                                                                                                                                                                            Osnovna škola Luka

 

 

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) te članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

1. Učitelja/učiteljice razredne nastave - jedan izvršitelj

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) te Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)
 6. uvjerenje hrvatskog zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti (preslika)

 

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                      ravnateljica Škole

                                                                                      mr. Jasminka Ferek

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice likovne kulture - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (11 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA LIKOVNE KULTURE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                       ravnateljica Škole

                                                                                       mr. Jasminka Ferek

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice informatike - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                      ravnateljica Škole

                                                                                      mr. Jasminka Ferek

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice prirode i biologije - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (19 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnica ( preslika)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                        ravnateljica Škole

                                                                                        mr. Jasminka Ferek

 

 

OBAVIJEST

PRETHODNA PROVJERA SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI

 

Obavještavamo Vas da će se dana 22. kolovoza 2018. godine u 12,30 sati u prostorijama Osnovne škole Luka održati prethodna provjera sposobnosti kandidata prijavljenih na  natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, a koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja.

Prethodnoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Ivana Džijan

2. Marija Poturica

3. Jasmina Zorko

4. Dijana Zečević

5. Snježana Borovička

6. Ljubica Županić

7. Maja Merc

8. Milan Jakovina

9. Gradimir Borovac i

10. Marija Plečko.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:     

1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019

Prijevoz: u cijelosti  

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 1. kolovoza 2018. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 928, 01 3394 940.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/17-01/09

URBROJ: 238-18-121-17-3

Luka, 7.11.2017. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelj/ica informatike- jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sata tjedno

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene općim propisima o radu te Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

1.životopis

2.dokaz o stručnoj spremi (preslika)

3.domovnica ( preslika)

4.uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

5.potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                     

 Ravnateljica Škole:

 mr. Jasminka Ferek

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice prirode i biologije - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (19 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

1.životopis

2.dokaz o stručnoj spremi (preslika)

3.domovnica ( preslika)

4.uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

5.potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA BIOLOGIJE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                               

  ravnateljica Škole

   __________________                    

   mr. Jasminka Ferek

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 i 7/17) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnik na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

1 pomoćnik na nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018

Prijevoz: u cijelosti

 

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s

djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 4. kolovoza 2017. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 928, 01 3394 940.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/16-01/02

URBROJ: 238-18-121-16-2

Luka, 14.3.2017. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

1. Učitelj/ica informatike- jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sata tjedno

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene općim propisima o radu te Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

1.životopis

2.dokaz o stručnoj spremi (preslika)

3.domovnica ( preslika)

4.uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

5.potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                         

Ravnateljica Škole

 mr. Jasminka Ferek

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/17-01/01

URBROJ: 238-18-121-17-3

Luka, 20.1.2017. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

1. Učitelja/učiteljice likovne kulture - jedan djelatnik/ca na neodređeno, nepuno radno vrijeme (11 sati tjednog radnog vremena)

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

životopis

dokaz o stručnoj spremi (preslika)

domovnica ( preslika)

uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ –UČITELJ/UČITELJICA LIKOVNE KULTURE“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                         

 ravnateljica Škole

 mr. Jasminka Ferek

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/16-01/83

URBROJ: 238-18-121-16-83

Luka, 10.10.2016. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

1. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture - jedan djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno (zamjena za bolovanje)

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene općim propisima o radu te Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

životopis

dokaz o stručnoj spremi (preslika)

domovnica ( preslika)

uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                         

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/16-01/45

URBROJ: 238-18-121-16-45

Luka, 18.8.2016. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

1. Tajnik/ca Škole - jedan djelatnik/ca na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

UVJETI:

- poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

  a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski studij javne uprave

  b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

Kandidati moraju ispunjavati i ostale uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene općim propisima o radu te Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

životopis

dokaz o stručnoj spremi (preslika)

domovnica ( preslika)

uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – TAJNIK/CA ŠKOLE“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                         

 Ravnateljica Škole:

                                                                                           

mr. Jasminka Ferek

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      2 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme

1 pomoćnik na nepuno radno vrijeme 26 sati tjedno

1 pomoćnik na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

                                              

Mjesto rada: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10296 Luka

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: djelomično  

 

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje

protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:

< >

hrvatsko državljanstvo

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s

djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)

dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 10. kolovoza 2016. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 3394 928, 01 3394 940.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

 

NATJEČAJ RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR/KA ŠKOLE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/16-01/01

URBROJ: 238-18-121-16-1

Luka, 7. siječnja 2016. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( „Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

1. stručni suradnik – knjižničar/ka

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 20 sati  tjedno

Ponude za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika knjižničar/ka Škole mogu podnijeti svi kandidati koji uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu ispunjavaju i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), te uvjete određene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne Novine“ broj 56/01,47/96).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

1.životopis

2.dokaz o stručnoj spremi (preslika)

3.domovnica ( preslika)

4.rodni list ( preslika)

5.uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

6.potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR/KA ŠKOLE“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

                                                                                           

 

 

 

 

NATJEČAJ - RADNO MJESTO - UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/15-01/21

URBROJ: 238/18-121-15-21

Luka, 26. listopada 2015. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( „Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

1. učitelj/ica informatike - jedan izvršitelj na određeno vrijeme do povratka učiteljice s bolovanja, rodiljnog/roditeljskog dopusta, za 8 sati redovite nastave, nepuno radno vrijeme 16 sati  tjedno

Ponude za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice informatike mogu podnijeti svi kandidati koji uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu ispunjavaju i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), te uvjete određene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne Novine“ broj 56/01,47/96).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:

1.životopis

2.dokaz o stručnoj spremi (preslika)

3.domovnica ( preslika)

4.rodni list ( preslika)

5.uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslika)

6.potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)

Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ/ICA INFORMATIKE“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

                                                                                          

 

 

NATJEČAJ - POMOĆNIK U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.01 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3   objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      __1_ pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme __30_ sati tjedno

Mjesto rada: __Luka, Trg sv. Roka 3___________

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2015/2016

Prijevoz: djelomično  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja (4. rujna 2015. godine).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: __Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka__ s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  _01 33 94 928, 01 33 94 940__.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/15-01/01

URBROJ: 238-18-121-15-1

Luka___, 4. rujna 2015. godine

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

 

________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka

KLASA: 112-01/15-01/02

URBROJ: 238/18-121-15-2

Luka, 2. lipnja 2015. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( „Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Spremačica/spremač :

-jedan izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), te uvjete određene Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Luka, od 29. kolovoza 2015. godine.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1.molbu

2.životopis

3.dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika)

4.domovnica ( preslika)

5.rodni list ( preslika)

6.uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci, original)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

_________________

JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučionične nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

KLASA: 621-02/15-01/01

URBROJ: 238/18-121-15-1

Luka, 28. siječnja  2015. godine

 

           

OSNOVNA ŠKOLA LUKA 
objavljuje 
JAVNI POZIV 
za organizaciju višednevne izvanučionične nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka

 

I.                   Na temelju članka 91. Statuta Osnovne škole Luka, Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2014./15., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./15. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( Narodne novine br. 67/14) ravnateljica Škole upućuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave „Škola u prirodi“ za učenike četvrtog (4.) razreda OŠ Luka.

 

II.                 Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

 

 

III.             Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Škole na priloženim obrascima.

 

IV.             Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv-ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka.

 

 

V.                Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane Škole.

 

VI.             Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

 

Ravnateljica Škole:

 

mr. Jasminka Ferek

 

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj ponude

1/2015

 

1.

Podatci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Adresa:

TRG SV. ROKA 3

Mjesto:

LUKA

Poštanski broj:

10 296

 

2.

Korisnici usluge su učenici:

ČETVRTOG (4.)

razreda

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

a)     Škola u prirodi

5 DANA; 4 NOĆENJA

b)     Višednevna terenska nastava

 

c)     Školska ekskurzija

 

d)     Posjet

 

 

4.

Odredište:

Označiti s X ili upisati ime države

 

a)     u Republici Hrvatskoj

X

b)     u inozemstvo

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

OD 08.06.

OD 25.05.

DO 12.06.

DO 29.05.

2015.(prioritet)

2015.

 

(u predložena dva tjedna)

Datum  Mjesec

Datum   Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)     Predviđeni broj učenika

14

s mogućnošću odstupanja za 3 učenika

b)     Predviđeni broj učitelja

2

c)     Očekivani broj gratis ponuda

0

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

LUKA

Usputna odredišta

KUTEREVO

Krajnji cilj putovanja

ZADAR

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije s relacijama

 

a)     Autobus

X

b)     Vlak

 

c)     Brod

 

d)     Zrakoplov

 

e)     Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj

Označiti s X/upisati broj zvjezdica/dopisati

(moguće označiti više smještajnih kapaciteta)

 

a)     Hostel

 

b)     Hotel

s (upisati broj*) x ***

c)     Pansion

 

d)     Drugo

 

 

10.

U cijenu ponude uračunati

Upisati traženo

 

a)     Ulaznice za

KUTEREVO, SOLANA-NIN, FARMA MAGARACA-NIN

b)     Vodiča za razgled grada

DA, ZA RAZGLEDAVANJE NINA I ZADRA

c)     Sudjelovanje u radionicama

DA, TAJNE VRANSKOG JEZERA – EDUKATIVNI PROGRAM

d)     Prehrana na bazi polupansiona

 

e)     Prehrana na bazi punoga pansiona

X

f)      Ostalo

-LUNCH PAKETPO POVRATKU KUĆI;

-ANIMATOR ZA CIJELO VRIJEME TRAJANJA ŠKOLE U PRIRODI

g)     Drugi zahtjevi

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati

 

a)     Od posljedica nesretnog slučaja/nezgode

X

 

b)     Zdravstveno osiguranje za inozemna putovanja

 

 

c)     Otkaza putovanja

X

 

d)     Osiguranja prtljage

 

 

Rok dostava ponude je

DO ČETVRTKA

DO 05.02.2015.

DO 14,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana                 06.02.2015.

U PETAK

U 18,00 sati.

 

Napomena:

–       Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost.

–       Ponuditelj dostavlja ponude čija je cijena razrađena po traženim točkama (od 8 do 11) te ukupnu cijenu tražene ponude uključujući licenciranoga turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika.

–       U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu do navedenoga roka i uz iskazane cijene tražene po stavkama.

 

 

___________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv. Roka 3

10 296 Luka

tel: 01 33 94 940

fax: 0133 94 927

e-mail: skolaluka@os-luka.skole.hr

KLASA: 112-07/15-01/01

URBROJ: 238/18-121-15-1

Luka, 16. siječnja 2015. godine

           

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ) te sukladno uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade

Osnovna škola Luka raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA POMAGAČA U NASTAVI

CILJ MJERE:

Integracija mladih osoba na tržište rada te pružanje podrške uključivanju djece s poteškoćama u učenju

CILJANE SKUPINE:

mlade osobe do 29 godina, nezaposlene, sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž, prijavljeni u evidenciju, (50% financira HZZ, 50 % financira Zagrebačka županija)

BROJ TRAŽENIH OSOBA:

jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1.      životopis

2.      dokaz o stručnoj spremi (preslika)

3.      domovnica (preslika)

4.      rodni list (preslika)

5.      uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) (ne starije od 6 mjeseci) (original)

6.      dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja, od dana 20. siječnja 2015.godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, 10 296 Luka, s naznakom „za natječaj – pomagač u nastavi“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

 

_________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) Osnovna škola Luka, Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Stručni suradnik - knjižničar/ka škole:

jedan izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) te uvjete prema Zakonu o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN br. 28/11, 16/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

životopis
dokaz o stručnoj spremi – diploma (ovjerena preslika)
domovnica (preslika)
rodni list (preslika)
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) (ne starije od 6 mjeseci) (original)

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole (Osnovna škola Luka, Trg sv.Roka 3, 10 296 Luka) s naznakom „za natječaj“.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja, od dana 11.rujna 2014.godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Škole:

mr. Jasminka Ferek

__________________________________________________

Na  temelju  članka 127. i članka 165. stavak 1.   Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12, 86/12 ,94/13 ) i članka 86. Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Luka, Trg svetog Roka 3, Luka raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

 

Za  ravnatelja/icu  može biti  izabrana  osoba  koja   ispunjava uvjete  za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz  prijavu treba priložiti:

 

- životopis

- domovnicu

- diplomu

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima - potvrda škole i ovjerena preslika radne knjižice

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

- uvjerenje da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

 

Ravnatelj/ica   se  imenuje na vrijeme od 5  godina.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku   dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  adresu  škole: Osnovna škola Luka, Trg svetog Roka 3, 10296 Luka, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.


 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2013.godini i Zakona o poticanju zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem navedenoga Osnovna škola Luka, Trg sv.Roka 3 raspisuje

                NATJEČAJ

                ZA RADNO MJESTO

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - POMOĆNIK U NASTAVI

   - jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Bitne informacije:

Pomoćnik u nastavi, osobni pomoćnik

Mogućnost korištenja NPPZ/2013.

U obzir dolaze: mag. primarnog obrazovanja, dipl.učitelji, dipl.pedagozi

Osnovni uvjet

- osoba sa završenim studijem prijavljena u evidenciji duže od 30 dana

 

Prijave na natječaj podnose se do 10. rujna 2013.godine i razmatraju se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

a vrše se a) pismenom zamolbom: Trg sv. Roka 3, Luka

               

Ravnateljica OŠ Luka,

Jasminka Ferek, magistra nastave i

organizacije u osnovnoj školi


REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv.Roka 3

 

KLASA: 112-01/13-01/01

URBROJ: 238/18-121-13-1

 

Luka, 25. ožujka 2013.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,  16/12 i 86/12), Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

 1. Tajnik/ca škole:
 • jedan izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka radnice s bolovanja odnosno rodiljnog dopusta.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis  kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

 1. preslik diplome  
 2. preslik domovnice
 3. preslik rodnog lista
 4. preslik radne knjižice
 5. uvjerenje o nekažnjavanju, (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv.Roka 3, Luka, 10 296 Luka, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 25. ožujka do 02. travnja 2013.godine.

 

                                                                                             Ravnateljica OŠ Luka:

 

Jasminka Ferek, magistra nastave

i organizacije u osnovnoj školi


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2013.godini i Zakona o poticanju zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem navedenoga Osnovna škola Luka, Trg sv.Roka 3 raspisuje

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - POMOĆNIK U NASTAVI

- jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Bitne informacije:

Pomoćnik u nastavi, osobni pomoćnik

Mogućnost korištenja NPPZ/2013.

U obzir dolaze: mag. primarnog obrazovanja, dipl.učitelji, dipl.pedagozi

Osnovni uvjet:

- osoba sa završenim studijem prijavljena u evidenciji duže od 90 dana

-bez evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

 

Prijave na natječaj podnose se do 15. ožujka 2013.godine i razmatraju se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

a vrše se a) osobnim dolaskom: Trg sv. Roka 3, Luka

b) najavom na telefon: 01 33 94 928; 01 33 94 940

 

Ravnateljica OŠ Luka,

Jasminka Ferek, magistra nastave i

organizacije u osnovnoj školi


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2013.godini i Zakona o poticanju zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem navedenoga Osnovna škola Luka, Trg sv.Roka 3 raspisuje

                NATJEČAJ

                ZA RADNO MJESTO

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - POMOĆNIK U NASTAVI

   - jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Bitne informacije:

Pomoćnik u nastavi, osobni pomoćnik

Mogućnost korištenja NPPZ/2013.

U obzir dolaze: mag. primarnog obrazovanja, dipl.učitelji, dipl.pedagozi

Osnovni uvjet

- osoba sa završenim studijem prijavljena u evidenciji duže od 90 dana

-bez evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

 

Prijave na natječaj podnose se do 28.veljače 2013.godine i razmatraju se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

a vrše se a) osobnim dolaskom: Trg sv. Roka 3, Luka

                b) najavom na telefon: 01 33 94 928; 01 33 94 940

 

Ravnateljica OŠ Luka,

Jasminka Ferek, magistra nastave i

organizacije u osnovnoj školi


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2013.godini i Zakona o poticanju zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem navedenoga Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. učitelj/ica razredne nastave – pomoćnik u nastavi
 • jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Razina obrazovanja:

 

fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 

Bitne informacije:

Pomoćnik u nastavi, osobni pomoćnik.

Mogućnost korištenja NPPZ/2013.

U obzir dolaze:  mag.primarnog obrazovanja, dipl.učitelji, dipl.pedagozi

Osnovni uvjet:

 • osoba sa završenim studijem prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
 • bez evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

 

 

Prijave na natječaj podnose se do 8. veljače  2013.godine i razmatraju se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

 

a vrše se a) osobnim dolaskom: Trg sv.Roka 3, Luka

   b) najavom  na telefon: 01 33 94 928, 01 33 94 940

 

                

 

 Ravnateljica OŠ Luka:

Jasminka Ferek, magistra nastave

 i organizacije u osnovnoj školi


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2012.godini i Zakona o poticanju zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem navedenoga Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. učitelj/ica razredne nastave – pomoćnik u nastavi
 • jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:

 

fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 

Bitne informacije:

Pomoćnik u nastavi, osobni pomoćnik.

Mogućnost korištenja NPPZ/2012.

U obzir dolaze:  dipl.učitelji, dipl.pedagozi.

Osnovni uvjet:

 • osoba sa završenim studijem prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
 • bez evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.
 •  

Prijave na natječaj podnose se do 15. 11 2012.godine i razmatraju se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

a vrše se a) osobnim dolaskom: Trg sv.Roka 3, Luka

   b) najavom  na telefon: 01 33 94 928, 01 33 94 940

 

          

 Ravnateljica OŠ Luka:

Jasminka Ferek, magistra nastave

 i organizacije u osnovnoj školi


REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LUKA

Luka, Trg sv.Roka 3

 

KLASA: 112-02/12-01/06

URBROJ: 238/18-121/12-5

 

Luka, 17.09.2012.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( „Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12.) Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

 1. učitelja/ice informatike:
 • jedan izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, upražnjeno radno mjesto

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( „Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12.).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis  kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

 1. preslik diplome  
 2. preslik domovnice
 3. preslik rodnog lista
 4. preslik radne knjižice
 5. original uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Osnovna škola Luka, Trg sv.Roka 3, Luka, 10 296 Luka, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj traje od 20.rujna do 27.rujna 2012.godine.

 

                                                                                             Ravnateljica OŠ Luka:

Jasminka Ferek, magistra nastave

i organizacije u osnovnoj školi


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2012.godini i Zakona o poticanju zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem navedenoga Osnovna škola Luka, Trg sv. Roka 3 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. učitelj/ica razredne nastave – pomoćnik u nastavi
 • jedan izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:

 

fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 

Bitne informacije:

Pomoćnik u nastavi, osobni pomoćnik.

Mogućnost korištenja NPPZ/2012.

U obzir dolaze:  dipl.učitelji, dipl.pedagozi.

Osnovni uvjet:

 • osoba sa završenim studijem prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana,
 • bez evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

 

 

Prijave na natječaj podnose se do 30. rujna 2012.godine i razmatraju se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

 

a vrše se a) osobnim dolaskom: Trg sv.Roka 3, Luka

   b) najavom  na telefon: 01 33 94 928, 01 33 94 940

 

                

 Ravnateljica OŠ Luka:

Jasminka Ferek, magistra nastave

 i organizacije u osnovnoj školi

 


eTwinning SCHOOL

e-Dječja kartica

E-Dječja kartica namijenjena je

roditeljima, udomiteljima i skrbnicima,

a čije korištenje omogućuje razne

pogodnosti ili popuste na proizvode

ili usluge kod dogovorenih partnera

iz javnog i privatnog sektora.

e-Dnevnik

ODLUKA NASTAVA 2021/22
Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Office 365

Office 365 je besplatan za sve učenike i nastavnike

Office 365

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Posjetite

 

        

      

CMS za škole logo
Osnovna škola Luka / Trg Sv. Roka 3, HR-10296 Luka / os-luka.skole.hr / ured@os-luka.skole.hr
preskoči na navigaciju